عضویت


ROS Email Services


در اینجا چه امکاناتی را پیدا خواهید کرد:
  • وب سرویس
    از وب سایت ها و نرم افزارهای خود ارسال ایمیل انجام دهید
  • پنل کاربری
    به وب سرویس نیازی ندارید! ما ابزارهای مختلفی را برای ارسال آسان و سریع به مخاطبینتان آماده کرده ایم